Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
Regulamin organizacyjny i struktura KP PSP

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych cd.

 

§  12  skreśla się

 

§  13  Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

 

1)             sprawowanie nadzoru, w imieniu komendanta powiatowego, nad gospodarką finansową;

 

2)             prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

 

3)             prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 

a)             wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

 

b)             zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

 

c)              przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 

d)             zapewnieniu terminowego ściągania należności.

 

4)             analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)         nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

 

 

§ 14. Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowsko - technicznych należy w szczególności:

- w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 

1)             administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

 

2)             opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

 

3)             prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

 

4)             dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

 

5)             zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

 

6)             prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

 

7)             prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

 

8)             likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

 

9)             sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

 

10)          prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez pracowników i strażaków oraz kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 

11)          systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)       realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej w z innych źródeł;

 

13)          ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

 

     - w zakresie spraw technicznych należy w szczególności:

 

1)           inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

 

2)           prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

 

3)           obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 

4)           prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

 

5)           nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

 

6)           organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

 

7)           wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

     - w zakresie spraw informatyki:

 

1)             analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

 

2)             zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

 

3)             nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

 

4)              współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

 

5)             planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

 

6)             sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

 

7)             wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

 

8)             systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

 

9)             realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

 

10)          administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

 

11)          utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

 

12)          nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

 

§ 15  skreśla się

 

 

§ 16. Do zadań zastępcy komendanta powiatowego z zakresu ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), a w szczególności:

 

1)             zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

 

2)             administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji;

 

3)             kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 

4)             opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 

5)             planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 17. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 

1)             organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)             dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)             wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)             wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)             wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

6)             przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

7)             współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

8)             rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

9)             prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)          udział w szkoleniu na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;

 

11)          realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

12)          udział w aktualizacji:

 

a)      stanu gotowości operacyjnej,

 

b)      procedur ratowniczych,

 

c)      dokumentacji operacyjnej;

 

13) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3455
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2008-07-20 18:10:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-29 11:01:01 Ewa Walecka
2008-07-20 18:27:42 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2008-07-20 18:25:30 Ewa Walecka
2008-07-20 18:23:25 Ewa Walecka